Found 25 cover(s) illustrated by H. B. Eddy [Henry Brevoort Eddy] (New York, 1872 - Rye (NY), 1935)
IDTitle IllustratorPublisherYearSizeImage
18893Bessie
Music: Otto Heinzman & John Heinzman
Lyrics: Eddie Leonard
H. B. EddyChicago Sunday American
( - Chicago - Illinois)
pp. 4
1905large 18893_1.jpg
    1  2  3